Loreto Community School, Milford

Irish

irish heading.png

Tógann Gaeilge na hArdteistiméireachta ar an bhforbairt teanga a tharlaíonn sa tsraith shóisearach. Dírítear ar na ceithre scil teanga le go n-ullmhófar an foghlaimeoir le páirt ghníomhach a ghlacadh sa saol dátheangach ina mairimid in Éirinn, agus spreagtar é/í lena t(h)uairimí a fhorbairt agus a roinnt. Ullmhaítear an foghlaimeoir freisin le go mbeidh ar a c(h)umas tabhairt faoin mbreisoideachas sa Ghaeilge, nó trí mheán na Gaeilge.

Déantar an Ghaeilge a mheasúnú ag trí leibhéal .i. Bonnleibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal. Tá béaltriail, ar fiú 40% den fhormharc í, ina cuid éigeantach den mheasúnú seo. Déantar trí scil cainte eile gach foghlaimeora a mheasúnú freisin .i. an éisteacht, an léitheoireacht agus an scríobh. Caitear staidéar a dhéanamh ar ghnéithe de théacsanna liteartha na Gaeilge ag an nGnáthleibhéal agus déantar staidéar níos géire ar na saothair chéanna seo, agus ar shaothair bhreise, ag an Ardleibhéal.

________________________________________________________________________________________________________________________

Leaving Certificate Irish builds upon the language developed during Junior Cycle. All four language skills are further developed in order to enable the learner take an active part in the bilingual society in which we live in today in Ireland. The learner is encouraged to develop and share her/his views on a range of topics. The learner is also prepared during Senior Cycle for further study in or through Irish.

Irish is assessed at three levels i.e. Foundation Level, Ordinary Level or Higher Level. The learner’s oral competency is assessed around Easter of the final year, in an oral examination worth 40%, at each level, of the overall mark, and the other three skills are assessed in June. Aspects of literary works must be studied at Ordinary Level while at Higher Level these same works and additional material must be studied in greater detail.

Useful Links:

Siollabas na hArdteistiméireachta sa Ghaeilge - Leaving Certificate Syllabus

Sraith Pictiúr 2024

Sraith Pictiúr 2025

irish.png

Convent Road, Milford, Co. Donegal. F92 FK13
074 915 3399
RCN 20206045
Enquire
Location
© 2024 Loreto Community School, Milford